سوال قبر

کسانى که با پشت سر افکندن معارف الهى و احکام دین بر خود ستم کرده اند ،

 هنگامى که فرشتگان جانشان را مى گیرند به آنان مى گویند : در چه حال بودید ؟

چرا به دین الهى پاى بند نبودید ؟ مى گویند : ما در این سرزمین تحت سیطره کفر

 و شرک ناتوان شمرده شده بودیم . فرشتگان مى گویند : مگر زمین خدا گسترده

 نبود که در آن هجرت کنید و به سرزمینى بروید که بتوانید دین خود را نگه دارید ؟

 ازاین رو آنان جایگاهشان دوزخ است و آن بدبازگشتگاهى است .مگر آن مردان و

زنان و کودکانِ زبون شمرده شده اى که نمى توانند براى رهایى خود چاره اى

 بیندیشند و راهى براى خروج از تحت سیطره کافران نمى یابند .اینانند که امید

 است خدا از آنها درگذرد ، چرا که خداوند بخشاینده و آمرزنده است .

سوره نسا آیات 97 الی 99

/ 0 نظر / 5 بازدید