مبادا فراموش کنیم

 فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم أبواب کل شیء

حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا

هم مبلسون ۰

 پس چون آنچه را که بدان پند داده شده بودند فراموش

کردند، درهاى هر چیزى [از نعمتها] را بر آنان گشودیم، تا

هنگامى که به آنچه داده شده بودند شاد گردیدند؛ ناگهان

[گریبان ] آنان را گرفتیم، و یکباره نومید شدند.

(سوره انعام آیه ۴۴)  

/ 0 نظر / 48 بازدید